Net Control 2 osztályterem-kezelő szoftver végfelhasználói licencszerződése

A NET CONTROL 2 SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A LICENCSZERZŐDÉST.

A Net Control 2 szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”) átvételével és/vagy használatával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználói Szerződést. Ez a megállapodás kötelező érvényű jogi megállapodás a Szoftver szerzője (a szerzői jog tulajdonosa) és a szoftver vásárlói, felhasználói vagy kipróbálói között. Ha nem fogadja el a jelen Megállapodás összes feltételét, vagy nem vállalja magára a jelen Szerződést, ne telepítse, illetve ha már telepítette, azonnal távolítsa el a Szoftvert a számítógépéről.

Ez a megállapodás leírja a feleknek a Szoftver és a kapcsolódó anyagok telepítéséből és üzemeltetéséből eredő jogait és kötelezettségeit, de NEM alapít LICENC-et (engedélyt) a Szoftver használatára (a 2.1. pontban leírt esetek kivételével). A Szoftver használatára vonatkozó Regisztrált Felhasználói Licenc, amely leírja a Szoftver korlátait és feltételeit – ideértve a regisztrációs kulcsot is (a továbbiakban: „Licenc”), a Szerzői jogok tulajdonosától vagy a Szerzői jogtulajdonos felhatalmazott partnerétől külön szerezhető meg. Az ilyen Licenc a jelen Szerződés kiegészítése, és nem hatálytalanítja ezt, hanem kiegészíti a feltételeit.

  1. A megállapodás tárgya

A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően Vadim Parkhomchuk Ec., a szerzői jog tulajdonosa (a továbbiakban: „Licencbe adó”) korlátozott, nem kizárólagos jogot biztosít Önnek, a Licencbe vevőnek a Szoftver használatára vagy kipróbálására e megállapodással összhangban. Ez magában foglalja a Szoftver (vagy a Szoftver komponenseinek) többszörözésének és/vagy telepítésének jogát az Ön Regisztrált Felhasználói Licencében meghatározott számú számítógépre; a Szoftver funkcióinak használatának joga a Szoftver céljának megfelelően és a jelen Szerződésben meghatározott összes korlátozással. Az Önnek adott licenc nem adásvétel.

  1. Felhasználói szerződés

Ez a szoftver nyilvános hozzáférésű számítógépeken való használatra készült. Különösen nem olyan számítógépes rendszerekben való használatra tervezték, amelyek bizalmas, zárt vagy korlátozott hozzáférésű információkat tárolnak bármilyen adatvédelmi célból; nyílt hálózatokban, például interneten való használatra további biztonsági intézkedések nélkül.

2.1. DEMO verzió. A „Net Control 2 DEMO” számítógépes program („Demó program”) egy példánya telepíthető és használható egy számítógépen a telepítéstől számított harminc napig („Demó időszak”). Számítógépenként csak egy telepítés megengedett. A Demó időszakban a Demó programot csak nem kereskedelmi célokra használhatja, és kizárólag a Demó program képességeinek tesztelése céljából. A Demó időszak lejárta vagy a tesztelés végén Ön beleegyezik abba, hogy eltávolítja a Szoftvert minden olyan számítógépről, amelyre az telepítésre került.

2.2. Használat a Regisztrált felhasználói licenccel. Ez a licenc a Szoftver bármely regisztrált verziójára és a Szoftver regisztrált másolataira vonatkozik. A Szoftver nem regisztrált példányai a Licencadótól vagy egy meghatalmazott viszonteladótól / forgalmazótól / szerzői jog tulajdonosától kapott személyes regisztrációs adatok (regisztrációs kulcs) megadásával kerülnek nyilvántartásba. A regisztrációs adatokkal együtt megkaphatja a regisztrált felhasználói licencszerződést, amely a jelen Végfelhasználói licencszerződés kiegészítéseként működik. A Regisztrált felhasználói licencszerződés minden további feltétele a jelen Végfelhasználói licencszerződés szerves részét képezi.

A Regisztrált felhasználói licencszerződés vagy regisztrációs információ / kulcs, amelyet a Licencadótól vagy a hivatalos viszonteladótól / forgalmazótól / szerzői jog tulajdonosától szereztek be, meghatározza azon számítógépek számát is, amelyeken a Szoftver használható. A Szoftver két különálló részből áll: Tanári és Tanulói komponensekből, amelyek külön licenccel rendelkeznek. Minden olyan számítógépet, kiszolgálót, kiszolgáló munkamenetet vagy virtuális gépet, ahol a Szoftvert használni fogják, külön kell licencelni. Nem engedélyezheti másoknak, hogy e Szoftver regisztrált példányait használják, másolják vagy kipróbálják.

2.3. Használati korlátozások – Ezt a Szoftvert az összes vonatkozó törvénynek megfelelően kell használnia, és nem szabad semmilyen törvénytelen célra alkalmazni.

Nem megengedett a Szoftvert módosítani, visszafejteni, visszafordítani vagy részeire bontani, vagy más módon megszerezni a forráskódot. A Licencadó kifejezett írásos engedélye nélkül nem adaptálhatja, módosíthatja, fordíthatja le, vagy abból származékos munkát (másik szoftvert) hozzon létre. Nem terjesztheti tovább, nem terhelheti meg, nem adhatja el vagy bérbe, nem lízingelheti, nem adhatja tovább a Szoftver jogait, és nem távolíthatja el vagy módosíthatja a Szoftverben található védjegyeket, logókat, szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket, jelképeket, szimbólumokat vagy címkéket. A Licencadó írásos engedélye nélkül nem építheti be vagy integrálhatja a Szoftvert vagy annak bármely részét semmilyen más szoftverbe, programba vagy termékbe. Nem használhat harmadik féltől származó programokat a Szoftverhez való csatlakozáshoz vagy a Szoftver kapcsolatainak használatához. Ön vállalja továbbá, hogy betartja a Szoftver és a Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozó összes hatályos törvényt és előírást, és vállalja, hogy kártalanítja a Licencadót, annak tisztviselőit, ügynökeit, alkalmazottait és igazgatóit a jelen bekezdés megsértéséből eredő károkért. Végezetül, nem hatalmazhat fel vagy segíthet harmadik feleknek az ebben a bekezdésben leírt tevékenységekben. Értesítenie kell azon számítógépek felhasználóit, ahol a Szoftvert használni fogják az ezeken a számítógépeken található információkhoz való hozzáférés feltételeiről.

2.4. Szerzői jogi korlátozás – A Szoftver szerzői joggal védett anyagot tartalmaz.

A Net Software, P.C. a Szoftver szerzői jogának tulajdonosa, és fenntartja a Szoftverre vonatkozó összes jog, jogcím és érdekeltség, valamint az ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok egyedüli és kizárólagos tulajdonjogát. A szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi szerződés rendelkezései a Net Control 2 szoftver és szolgáltatás minden részét védik. A felhasználó semmilyen programot, kódot, részt, képet, hangmintát vagy szöveget nem másolhat vagy használhat fel, kivéve az egyfelhasználós program keretein belül. Minden, az alábbiakban nem kifejezetten biztosított jog fenntartva.

2.5. Időtartam – Ez a Licenc a szoftver telepítésével kezdődik, és mindaddig érvényes, amíg a Szoftvert el nem távolítják minden egyes számítógépéről. Ez a Licenc automatikusan megszűnik a Licenctulajdonos értesítése nélkül, ha Ön nem tartja be a jelen Licenc bármely rendelkezését. A felmondást követően Önnek el kell távolítania a Szoftvert a számítógépeiről. A jelen szerződésben további módosítások nem hajthatók végre, kivéve a Licencbe vevő és a Licencbe adó által aláírt írásban. Ha az itt biztosított licencet bármilyen okból felmondja, Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul beszünteti a Szoftver használatát, és megsemmisíti a jelen Szerződés értelmében szállított Szoftver összes példányát. Az Önt terhelő pénzügyi kötelezettségek a jelen licenc lejárta vagy megszűnése után is fennmaradnak.

2.6. Áthelyezés – Ön áthelyezheti a Szoftvert egyik számítógépéről egy másik (saját) számítógépre, feltéve, hogy a Szoftvert módosítás nélkül helyezi át. A szoftvert ellenérték fejében vagy ideiglenes jelleggel nem ruházhatja át, nem engedményezheti, nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, nem adhatja el és más módon sem ruházhatja át.

  1. Korlátozott garancia és felelősség kizárása

i. EZ A SZOFTVER ÉS A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓK (A HASZNÁLATI UTASÍTÁST IS BELEÉRTVE) „AHOGY VAN”, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL VAN, A LICENCBE ADÓ NEM NYÚJT GARANCIÁT AZ ALKALMAZÁSHOZ ÉS A DOKUMENTÁCIÓKHOZ ANNAK HELYESSÉGE, PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA, AKTUÁLISSÁGA VAGY EGYÉB MÓDJÁT ILLETŐEN. A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEIVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOT TELJES MÉRTÉKBEN A FELHASZNÁLÓ VÁLLALJA. HA A SZOFTVER VAGY AZ ÍRÁSOS ANYAG HIBÁS, ÖNNEK KELL VÁLLALNIA AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁS, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT A FELHASZNÁLÓI OLDALON, ÉS NEM A LICENCBE ADÓNAK VAGY KERESKEDELŐINEK, FORGALMAZÓINAK, ÜGYNÖKEINEK VAGY ALKALMAZOTTAINAK.

ii. A LICENCBE ADÓ MINDEN EGYÉB GARANCIÁT, AKÁR KIFEJEZETETT VAGY VÉLT, BEVEZETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS A TERMÉK HASZNÁLHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ VÉLEMEZTETT GARANCIÁT ELUTASÍT. A LICENCBE ADÓ VAGY KERESKEDELŐI, FORGALMAZÓI, ÜGYNÖKEI VAGY ALKALMAZOTTAI ÁLTAL ADOTT INFORMÁCIÓK VAGY TANÁCSOK NEM HOZNAK LÉTRE GARANCIÁT, ILLETVE SEMMILYEN MÓDON TERJESZTIK KI A JELEN GARANCIA HATÁLYÁT, ÉS ÖNNEK NEM SZÜKSÉGES EZEKRE A TANÁCSOKRA VAGY INFORMÁCIÓKRA TÁMASZKODNIA.

iii. SEM A LICENCBE ADÓ, SEM SENKI MÁS, AKIK RÉSZT VESZNEK A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN, LÉTREHOZÁSÁBAN VAGY FORGALMAZÁSÁBAN, NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT (BELEÉRTVE AZ ÜZLETI VESZTESÉGEK, AZ ÜZLETI LEÁLLÁSA, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSE ÉS HASONLÓ KÁROKAT), AMELYEK AZ ILYEN TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉBŐL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA A LICENCBE ADÓT TÁJÉKOZTATÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

iv. AMENNYIBEN BÁRMILYEN MÁS GARANCIA FENNÁLL, AZ A TERMÉK LESZÁLLÍTÁSÁNAK DÁTUMÁT KÖVETŐ HARMINC (30) NAP IDŐTARTAMÁBAN KORLÁTOZOTT. A LICENCBE ADÓ FELELŐSSÉGE SEMMILYEN MÁS KÁRÉRT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, AMI MEGHALADJA A SZOFTVER LICENCÉNEK HASZNÁLATÁRA KIFIZETETT ÖSSZEGET.

  1. Kártalanítás – Ön vállalja, hogy kártalanítja, ártalmatlan állapotban tartja és megvédi a Licencbe adót minden veszteségtől, kártól, követeléstől vagy pertől, beleértve az ügyvédi díjakat is, amelyek a Szoftver által előállított tartalom használatából vagy terjesztéséből származnak vagy abból erednek.
  1. Adatvédelem – A licenc aktiválási, ellenőrzési és automatikus frissítési eljárások részeként a szoftver a következő információkat küldheti és fogadhatja internetkapcsolaton keresztül: regisztrációs adatok (a regisztrációs név és kód, ahogyan az Ön Regisztrált Felhasználói Licencében szerepel); a telepített Net Control 2 szoftver verziója; egy egyedi, nem visszafejthető 32 bites hardverkód, amelyet a számítógép hardverinformációi alapján számítanak ki. Az információkat biztonságos internetkapcsolaton keresztül és/vagy kódolt formában kerülnek elküldésre vagy fogadásra. Az információ automatikusan elküldésre kerül, amikor a szoftver végrehajtja a megfelelő licencelési eljárást. A meghatározott eljárásokhoz nem gyűjtenek vagy küldenek más információt. Ha nem ért egyet e bekezdésben foglaltakkal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mielőtt megvásárolná a szoftver olyan speciális verzióját, amely nem használ internetkapcsolatot a megadott eljárásokhoz.
    Más eszközök és szolgáltatások, beleértve a manuális verzióellenőrzést, a kritikus hibaüzenetek és a visszajelzések küldését csak a felhasználó kifejezett megerősítése után kerülhetnek elküldésre, illetve fogadásra az interneten keresztül a licencbe adó webszervereiről/webszervereihez.
  1. Kiegészítő rendelkezések – Ha a Regisztrált Felhasználói Licencszerződés ennek ellenkezőjét nem írja elő, a Szoftver a világ bármely területén használható.
  2. A licencbe adó – A szerző és a szerzői jog tulajdonosa: IP Parkhomchuk V.A., (Vadim Parkhomchuk I.E.), UNP 290644951, Brest, Belarus.
  3. A magyar verzió fordítása – FaduwArt Bt. Minden jog fenntartva. A fordítást, a magyar dokumentációt és egyéb magyar nyelvű utasítást továbbadni, más szoftverben felhasználni, értékesíteni tilos.

A végfelhasználói szerződés az eredeti angol nyelvű változat fordítása. Jogi szempontból az eredeti angol nyelvű verzió az irányadó: https://www.netcontrol2.com/privacy